Teaterskolan fortsättningsvis måndagar på Kulturhuset Grand. Ingång från bakgården.

Grupp1(åk3-5) 16.30-18.00

Grupp2(åk 6-7) 18.00-19.30

Grupp3(åk8<) 19.30-21.00

TEATERSKOLAN I BORGÅ

Den grundläggande konstundervisningen i Borgå är främst avsedd för barn och unga. Utbildningsanordnare för den svenska utbildningen är FSU och BUF.  I Borgå följer den grundläggande konstundervisningen de av Utbildningsstyrelsen fastställda grunderna för läroplanen för den grundläggande konstundervisningens allmänna lärokurs inom inriktningsalternativet teaterkonst inom scenkonsten.

Tonvikten ligger på träning av interaktionsförmågan, gruppbaserade teateraktivitetet samt uppövning av uttrycks- och iaktagelseförmågan genom teater. och rollekar. Studierna i teaterkonst är aktivitetsinriktade och man lär sig genom att göra själv.  Studierna bygger på grupparbete och upplevelsebaserat lärande genom görande. Eleven lär sig att bedöma sitt arbete i interaktiva situationer. Undervisningen syftar till att främja utvecklingen av en personlig konstsyn.

Eleven får under studierna scenvana och mångsidig erfarenhet av den arbetsprocess som ligger bakom en teaterföreställning. Till studierna hör även att sätta upp scenframställningar.  Eleven får vägledning i att diskutera och bedöma sitt eget och andras arbete med användning av debegrepp som används inom teaterkonsten. Till studierna hör att bekanta sig med teater och dess verksamhet, och i mån av möjlighet även med teaterföreställningar.

Undervisningen sker under läsåret i undervisningsgrupper som samlas varje vecka. Undervisningsgrupperna bildas genom att elevernas ålder samt framsteg beaktas.

Gruppstorleken inom grund- och verkstadsstudiegrupperna är i regel 10-15 elever.

Undervisningen inom grudstudierna är planerad så att eleven kan påbörja och genomföra studierna antingen i lågstadiet, årskurs 4-6(9-12 åringar), eller i högstadiet, årskurs 7-9 (12-16 åringar). Om eleven har börjat med grundstudierna först i årskurs 6, kan denna fortsätta med grundstudierna i högstadiet.

Undervisningen inom verkstadsstudierna är planerad så att eleven kan påbörja och genomföra studierna antingen i högstadiet, årskurs 7-9 eller under andra stadiets utbildning (15-18 åringar).

Eleven har möjlighet att fortsätta med sina verkstadsstudier fram till 18 års ålder.

Teaterskolans lärare förbehåller rätten att dela deltagarna i rätt grupper.

Bedömningen av den allmänna lärokursen inom grundläggande undervisningen i teaterkonst är långsiktig och uppmuntratr till lärande.

Eleverna som deltar i den grundläggande konstundervisningen i teaterkonst i Borgå kan räkna till godo studier som de har fullgjort inom andra konstformer, scenframställningar eller kurser som de deltagit i utanför studierna.

Ta kontakt för mera information !